o p e n h e i d

voor
Vereniging Milieudefensie

Naar bovenkant (home)pageNaar bovenkant (home)page Naar bovenkant (home)page Naar bovenkant (home)page Naar bovenkant (home)page Naar bovenkant (home)page Naar bovenkant (home)page Naar bovenkant (home)page Naar bovenkant (home)page Naar bovenkant (home)page Naar bovenkant (home)page

www.kr8.nl/milieudefensie/openheid
homeconflict > chronologie

Index

> 1999-2000 >

IN AANBOUW
2001
2002 affaires

Chronologie verenigingsdemocratie, 1999 tot maart 2001


voorjaar 1999

op de ledenvergadering wordt gesproken over een mogelijke fusie met SNM.


zomer 1999

bestuur stuurt de brief "de kogel is door de kerk", die bij veel leden de indruk wekt dat de fusie-plannen ineens al vrijwel definitief zijn. Dit wekt onrust, omdat sommigen vrezen dat Milieudefensie haar actie-karakter zou kunnen verliezen.

Vanaf dit moment wordt alle kritiek op de fusie echter gepareerd met: "er is nog niets besloten, het is slechts een verkennend onderzoek".


september 1999

het bestuur roept een klankbordgroep van leden in het leven, om te adviseren over de fusie


najaar 1999

mede naar aanleiding van het TOPS overleg, waar de vertegenwoordigers van Milieudefensie ertoe neigden, zich te meegaand op te stellen, en de fusieplannen, riep het lid Harry Kerkhof op tot een grondige discussie over visie en strategie van Milieudefensie. Dit werd in eerste instantie verwelkomd, en zijn oproep werd in het blad geplaatst.


winter 1999/2000

de klankbordgroep voor de fusie is vrij nutteloos, omdat ze geen informatie krijgt waarover ze kan discussieren


februari 2000

op het groepenweekend in Arnhem is een workshop over de fusie. De leden zijn hevig verontwaardigd over gebrekkige en late informatievoorziening. De directie trekt het boetekleed aan voor het te laat betrekken van leden in het proces. Zij zegt toe dat dit niet meer zal gebeuren. De lucht lijkt opgeklaard.


voorjaar 2000

Van de beloftes wordt weinig waargemaakt: de directie raakt in tijdnood voor rapportage aan het bestuur, maar wil van vertragen niets weten. Lange tijd wordt nog aangestuurd op behandeling van een besluit tot fuseren op de ALV in 2000, terwijl er nog geen enkele discussie onder de leden heeft kunnen plaatsvinden. Verontruste leden verenigen zich in de koersgroep en eisen inspraak.


mei/juni 2000

Het bestuur van Milieudefensie ziet in, dat de zorgvuldigheid niet toestaat om al in juni te besluiten, en begint de beslissing uit te stellen naar het najaar. Plotseling zegt Stg Natuur en Milieu echter: fusie is onhaalbaar; en verbreekt de besprekingen. Tot grote woede van buro en bestuur bij Milieudefensie.17 juni 2000, ALV

De koersgroep had verzocht om agendering van een aantal moties, die wel met de vergaderstukken zijn meegestuurd, maar niet zijn geagendeerd. Het bestuur wilde deze in eerste instantie niet in stemming brengen, omdat zij bang was door de ledenvergadering een kant op gedwongen te worden die zij niet wilde. Uiteindelijk vond Chris Zydeveld, toenmalig voorzitter, de oplossing door te zeggen dat het bestuur het wel met de moties eens was, zodat er niet over gestemd hoefde te worden. Van de uitvoering is echter (medio mei 2001) nog niet veel terecht gekomen.

De moties vroegen onder meer om:

-een visie-discussie, die door de leden zelf mocht worden opgestart (oorspronkelijke tekst: door de koersgroep)

-een verenigingsorgaan, zeg maar een clubblad, waar alle beleidsinformatie wordt aangekondigd en waardoor leden elkaar konden bereiken, alsmede andere verbeteringen van het onderling contact tussen leden

-de aankondiging van ALV's beter te regelen: een aangeklede agenda presenteren aan alle leden, zodat men beter kan zien of men het de moeite waard vindt om te komen.

De sfeer in de vergadering was ronduit beroerd, doordat de voorzitter alle vragen uit de zaal met dooddoeners probeerde af te doen.


najaar 2000

de leiding van Milieudefensie blijkt de regie van de discussie volledig in eigen hand te willen houden. Er zijn nooit middelen beschikbaar gesteld om leden zelf een startbijeenkomst te laten organiseren. De koersgroep organiseert daarom op persoonlijke titel een drietal regio-debatten, als subsitituut. In het eerste debat wordt de probleem-analyse van duurzaamheid versus egoisme verder uitgewerkt. In het tweede komt corruptie en collusis op alle vlakken (rechterlijke macht; lands-, provincie- en gemeentebestuurders; maatschappelijke organisaties) ruimschoots aan bod. De derde valt min of meer in het water, omdat deze later blijkt samen te vallen met de grote Milieudefensie & Friends of the Earth International actie "De Dijk" in Den Haag. (Verzetten lukt niet, omdat we niet in het blad mogen aankondigen of rectificeren over deze debatten, en de data en locaties waren al breed bekendgemaakt.


In het najaar speelt op het buro de discussie over het loongebouw. Medewerkers starten een handtekeningenactie om de grootste extremen er uit te halen.

Rene Danen roept de groepsleden op om dit ook te ondertekenen. Voorzitter Chris Z. wil dit niet hebben en op zijn verzoek stuurt Teo W. een "dreigmailtje" dat Rene dit niet aan de leden mag communiceren.


In oktober 2000 verzoekt Micha Kuiper, het loongebouw officieel te agenderen op de ALV van 9 december. Antwoord blijft uit, en het wordt niet geagendeerd.


8 december 2000, medewerkers beleidsdag

de medewerkers van het buro hebben een beleidsdag, waarop ze bespreken hoe het plan "Vernieuwing Milieudefensie" (eindredactie: Teo W.) in concreto uitgevoerd kan worden.

(Een stuk van een medewerker, dat vanuit een iets andere insteek de strategie van Milieudefensie belicht: "meer richten op hindermacht", wordt in 3 minuten door de directie geridiculiseerd en terzijde geschoven.)

In deze stukken valt in DEEL III te lezen, dat "milieurelevantie" geen criterium moet zijn voor onze campagne-keuzes, maar slechts bij het opstellen en de uitvoering van projecten binnen deze campagnes.


9 december 2000, ALV:

op het informele deel van de ALV mogen de leden praten over het plan "Vernieuwing Milieudefensie", echter zonder DEEL III dat niet is meegestuurd. De conclusies (die de directie trekt) zullen worden "meegenomen".

Het formele deel verloopt, net als de vorige ALV, niet in de beste sfeer.

Enkele leden hebben het bestuur op 15 oktober 2000 verzocht, om op 9 december 2000 het besluit "loongebouw" te agenderen. Na eerst de brief niet te beantwoorden, weigert het bestuur dit, zeggend dat dit prematuur zou zijn. Tien dagen later is het loongebouw al bijna een voldongen feit; 27 december besluit het bestuur geen ledenvergadering hierover te houden.


Micha Kuiper krijgt te horen, dat hij zijn boekje te buiten gaat door de ALV te informeren over het loongebouw, omdat hij deze informatie als medewerker heeft verkregen. Teo W. krijgt opdracht een gedragscode te ontwikkelen, dat medewerkers niet meer met leden mogen communiceren zonder toestemming van de directie.


februari 2001

een aantal leden verzoekt het bestuur schriftelijk om alsnog z.s.m. een ALV te houden, en verdere invoering te bevriezen. Wordt afgewezen door het bestuur.

Men gaat handtekeningen inzamelen; na een maand zijn er pas 50 van de benodigde 250 omdat we niet over contactgegevens van leden of aanwezigen van 9 december beschikken. Het bestuur weigert de oproep in het blad te publiceren. Na het zonder toestemming verzenden door Micha Kuiper van een bericht per e-mail aan 1500 leden van de 31000 zijn er al ras 430 handtekeningen voor een extra ALV.


Micha Kuiper, 15 juni 2001


Verder: 2001